Reklamačný poriadok

Reklamácie:

Kupujúci je povinný dodanú zásielku ihneď pri prevzatí od kuriéra skontrolovať. V prípade, že kupujúci zistí rozbitie, alebo prasknutie skla, alebo inej časti tovaru z dôvodu mechanického poškodenia, alebo chýbajúcu časť tovaru, je povinný túto skutočnosť oznámiť kuriérovi DPD a spísať s kuriérom škodový list pri preprave a túto skutočnosť je povinný oznámiť dodávateľovi emailom na velkoobchod@unilux.sk do 24 hod. Prípadné reklamácie poškodenia tovaru po 24 hodín od jeho prevzatia, nebudú uznané.

Na reklamácie tovaru sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na:

a)vady vzniknuté bežným používaním

b)nesprávnym použitím výrobku

c)nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

-informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, alebo písomne
-tovar zašlite, ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu: UNILUX, s.r.o. - svietidlá, Kubranská 41, 911 01 Trenčín, mobil: 0915/958233 (tovar musí byť     vrátený v originálnom nepoškodenom obale) 

-do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
-originál dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Spoločnosť UNILUX, s.r.o. sa zaväzuje kupujúceho informovať o vybavení reklamácie dodaného tovaru najneskôr do 30 dní od dňa prijatia reklamácie.


V prípade, že zákazník žiada o možnosť vrátenia tovaru, je možné ho vrátiť bez udania dôvodu, na adresu UNILUX, s.r.o. -  svietidlá, Kubranská 41, 911 01 Trenčín, do 14 dní od dátumu dodania. Predávajúci je povinný bezodkladne vrátený tovar skontrolovať a ak bol vrátený späť aj s originálom dokladu nadobudnutia, v originálnom balení, nepoškodený a bez náznaku používania, vyplatí zákazníkovi protihodnotu výrobku na jeho bankový účet, ktorý uvedie na žiadosti o vrátenie. V prípade, že doklad nadobudnutia obsahoval prepravné náklady, tieto nebudú zákazníkovi vyplatené, nakoľko sa neviažu na vrátený tovar.


Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť neodborným užitím, zneužitím a úpravami výrobku.